Informacje publiczne na temat: Środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia awarii przemysłowych

Wydanie nr  2 z dnia : 25.09.2022 roku Wersja A

OILGAZ GROUP Spółka z o.o.
Rozlewnia Gazu Płynnego
89-210 ŁABISZYN , Zdziersk  1a
REGON 340759687    NIP 5621785313

1. OZNACZENIA PROWADZĄCEGO ZAKŁAD

Prowadzący zakład:
OILGAZ GROUP sp. z o. o.
Zdziersk 1A
86-210 Łabiszyn
tel.: +48 603 233 244
e-mail: oilgaz@oilgaz.com.pl
www.oilgaz.com.pl
NIP 5621785313
REGON 340759687
KRS 0000357612: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Zakład: Rozlewnia Gazu Płynnego w Zdziersku
Zdziersk 1A, 89-210 ŁABISZYN
tel. +48 603 233 244

2. INFORMACJE PRAWNE

Oświadczamy, że zakład podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym oraz że właściwy organ Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska otrzymali zgłoszenie Rozlewni Gazu Płynnego w Łabiszynie Zdziersk 1A jako prowadzący zakład o zwiększonym ryzyku, o którym mowa w art. 255.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r., Prawo Ochrony Środowiska.

3. OPIS DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU

Na terenie rozlewni prowadzone są operacje przeładunku gazu płynnego propan i propan-butan z cystern samochodowych do zbiorników magazynowych a następnie do cystern samochodowych, oraz rozlewu do butli 11 i 33 kg.

4. CHARAKTERYSTYKI SKŁADOWANYCH SUBSTANCJI

Tabela zbiorcza substancji niebezpiecznych magazynowanych w rozlewni:

L.P. Nazwa Numer CAS /numer indeksowy Numer WE Klasyfikacja zagrożenia Karta charakterystyki Miejsce magazynowania / występowania
1. PROPAN 74-98-6 /601-003-00-5 200-827-9 Klasyfikacja wg 67/548/EWG:, F+, R12

Oznaczenie niebezpieczeństwa:

H220, H280, H281, P102, P210, P243, P377, P381, P403

Piktogramy: GHS02, GHS04

ORLEN SA Zbiorniki stacjonarne / zbiorniki
autocystern,
instalacja technologiczna,
butle z gazem Rozlewni  Gazu LPG w Zdziersku
2. BUTAN 106-97-8 /601-004-00-0 203-448-7 Klasyfikacja wg 67/548/EWG:, F+, R12

Oznaczenie niebezpieczeństwa:

H220, H280, P102, P210, P243, P377, P381, P403

Piktogramy: GHS02, GHS04

3. PROPAN BUTAN 68476-40-4 / 649-202-00-6 270-681-9 Klasyfikacja wg 67/548/EWG:, F+, R12

Oznaczenie niebezpieczeństwa:

H220, H280, H281, P102, P210, P243, P377, P381, P403

Piktogramy: GHS02, GHS04

Propan, butan, propan – butan to substancje, które w połączeniu z powietrzem tworzą mieszaniny wybuchowe lub palne, są cięższe od powietrza, a więc mogą zalegać w zagłębieniach terenu.

Charakterystyka fizykochemiczna substancji niebezpiecznych magazynowanych w rozlewni:

WYSZCZEGÓLNIENIE PROPAN BUTAN PROPAN- BUTAN
Postać fizyczna gaz, skroplony gaz, skroplony gaz, skroplony
Barwa bezbarwna ciecz bezbarwna ciecz bezbarwna ciecz
Zapach wyczuwalny, nieprzyjemny wyczuwalny, nieprzyjemny wyczuwalny, nieprzyjemny
Temperatura wrzenia

(przy ciśnieniu 0,1 MPa)

– 42 °C – 1 °C – 42 °C (Propan) do – 1 °C

(Butan)

Gęstość w stanie skroplonym (temp. 20 °C) 0.508 kg/dm3 0.579 kg/dm3 0.508 kg/dm3 (Propan);

0.579 kg/dm3 (Butan)

Gęstość w stanie gazowym (temp. 20 °C) 1,83 kg/m3 2,33 kg/m3 >2 kg/m3
Objętość właściwa w temp. 15,6 °C 1,969 m3/t. 1,712 m3/t. Uzależniona od składu
Prężność par nasyconych temp. 20 °C 8,0 – 8,5 bar 2,08 bar 2 – 8,5 bar
Temperatura zapłonu – 104 °C – 60 °C – 104 °C do – 60 °C
Temperatura samozapłonu 470 °C 365 °C 365 – 470 °C
Granice wybuchowości dolna/górna 2.2/10.0 % obj. 1.8/8.4 % obj. 1.9/9.6 % obj.
Grupa wybuchowości IIA IIA IIA

Pełna charakterystyka fizykochemiczna i toksykologiczna substancji niebezpiecznych znajduje się w „Kartach Charakterystyki” substancji niebezpiecznych dostępnych na stronie internetowej www.oilgaz.com.pl.

5. OSTRZEGANIE I POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU AWARII PRZEMYSŁOWEJ

Ostrzeganie o awarii realizowane jest przez pracowników Rozlewni Gazu Płynnego w Zdziarsku, którzy informują wszystkie osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia.

W przypadku zagrożenia:
1 – powiadom najbliższych i sąsiadów,
2 – wyłącz urządzenia elektryczne i gazowe,
3 – zabierz niezbędne dokumenty i odzież w zależności od pogody,
4 – sprawdź czy wszyscy domownicy opuścili mieszkanie,
5 – pozamykaj okna i drzwi,
6 – zachowaj spokój i udaj się na miejsce zbiórki wyznaczone przez służby ratownicze.

Oświadczamy, że pracownicy zakładu przeszkoleni zostali do działań w czasie wystąpienia awarii oraz usuwania jej skutków.
Oświadczamy, że dla zakładu opracowany został Plan Zapobiegania Awariom (PZA). W związku z tym wszystkie osoby obowiązane są do stosowania się do poleceń służb ratowniczych w czasie awarii lub usuwania jej skutków.
Bliższych informacji (z wyłączeniem informacji niejawnych) udziela Kierownik Rozlewni Gazu Płynnego w Zdziersku po telefonicznym ustaleniu terminu spotkania (tel.: +48 603 233 244 lub +48 609 119 828) w siedzibie zakładu w dni robocze, w godzinach 9-15.

6. RAPORT O BEZPIECZEŃSTWIE

Prowadzący Zakład zgodnie z art. 255.1 POŚ opracował i przedłożył żnińskiemu Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Żninie  i Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Plan Zapobiegania Awariom (PZA) odpowiadający wymaganiom Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020 r. (poz. 1219).

Zgodnie z treścią Art. 261a.1. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z dnia 29 maja 2020 r. poz. 1219. j.t.) firma OILGAZ GROUP Sp. z o. o. udostępnia społeczeństwu informację na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia awarii na terenie Rozlewni Gazu Płynnego – OILGAZ GROUP Sp. z o. o. (89-210 Łabiszyn, Zdziarsk 1A).

7. AWARIE PRZEMYSŁOWE, ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Zagrożenia mogące wystąpić na terenie rozlewni gazu płynnego w większości przypadków nie stanowią niebezpieczeństwa  dla osób i obiektów poza terenem zakładu.

Rozpatrywane są następujące scenariusze awarii przemysłowych na terenie zakładu:

1) Rozszczelnienie przewodu elastycznego fazy ciekłej autocysterny – pożar strumieniowy
Skutkiem pożaru strumieniowego gazu propan będzie promieniowanie cieplne, oddziaływujące na płaszcz autocysterny, obiekt operatora i część armatury instalacji na stanowisku. Zasięgi promieniowania cieplnego 37,5 kW/m2 – 13 metrów, 12,5 kW/m2 – 28 metrów, 4 kW/m2 – 48 metrów.

2) Rozszczelnienie przewodu elastycznego fazy ciekłej cysterny kolejowej – pożar strumieniowy
Skutkiem pożaru strumieniowego gazu propan będzie promieniowanie cieplne, oddziaływujące na płaszcz cysterny, obiekt operatora i część armatury instalacji na stanowisku. Zasięgi promieniowania cieplnego 37,5 kW/m2 – 18 metrów, 12,5 kW/m2 – 44 metry, 4 kW/m2 – 76 metrów.

Środki bezpieczeństwa w przypadku wystąpienia powyższych awarii:

 • ogłoszenie alarmu,
 • zamknięcie zaworów na zbiornikach gazu oraz rurociągach zasilających punkty przeładunkowe i hale nalewu butli,
 • wyłączenie zasilania elektrycznego na terenie zakładu,
 • uruchomienie instalacji przeciwpożarowej, tj. działek wodnych oraz instalacji zraszaczowej na zagrożonych obiektach,
 • ostrzeganie pracowników i mieszkańców sąsiednich budynków,
 • ewakuacja zagrożonych osób,
 • powiadomienie odpowiednich służb dyżurnych pod numerem 112, w tym: PSP , Ochotnicza SP, Policja, Pogotowie WIOŚ i innych niezbędnych do efektywnego działania w sytuacji zagrożenia,
 • zapewnienie odpowiedniej ilości środków gaśniczych i sprzętu do ich podawania,
 • współdziałanie z kierującym działaniem ratowniczym.

Rozlewnia Gazu Płynnego – OILGAZ GROUP Sp. z o. o. (89-210 Łabiszyn, Zdziarsk 1A) posiada następujące zabezpieczenia:

 • system monitoringu wizyjnego,
 • system detekcji gazu zblokowany z systemem automatyki odcinającym zasilanie elektryczne i zamykającym zawory gazu na zbiornikach magazynowych, którego zadaniem jest całodobowe monitorowanie terenu zakładu pod kątem obecności gazu,
 • system wyłączników awaryjnych rozlokowanych i oznakowanych w czterech punktach zakładu,
 • dwie pompy przeciwpożarowe zasilane z awaryjnego agregatu prądotwórczego pobierające wodę z sieci gminnej lub zakładowej pompy przeciwpożarowej  ,
 • hydrant wodny Dn 100 do ochrony newralgicznych obiektów rozlewni gazu,
 • stałe urządzenia zraszaczowe w hali nalewu butli gazowych i na stanowisku przepompowywania gazy z i do autocysterny
 • syrenę ostrzegawczą do alarmowania załogi.

8. DOKUMENTY ZWIĄZANE

 • Plan Zapobiegania Awarii (ZPA)
 • Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego